Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Regulamin

REGULAMIN

Obowiązuje od dnia: 23.08.2022

 

Właścicielem portalu www.sklep.sjs.pl i całej jego zawartości jest spółka SJS S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333645, NIP: 9451931797, kapitał zakładowy: 400 000,00 zł. Możesz skontaktować się z nami pisemnie pod wskazanym wyżej adresem lub drogą mailową pod adresem: biuro@sjs.pl.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej zapoznaj się z treścią tego Regulaminu, gdyż zawiera on istotne postanowienia dotyczące praw i obowiązków związanych z korzystaniem z naszych usług.

Kontynuując korzystanie ze Strony Internetowej potwierdzasz, że zgadzasz się na jego treść. Jeżeli nie akceptujesz postanowień tego Regulaminu, zaprzestań korzystania ze Strony Internetowej.

 

 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Biuro SJS – biuro SJS znajdujące się w Krakowie przy ul. Wł. Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków.
 • Ćwiczenie – ćwiczenie z techniki jazdy odbywające się podczas Szkolenia w Miejscu realizacji Usług, na specjalnie wyznaczonym module szkoleniowym, z wyłączeniem drogi dojazdowej do tego modułu. Ćwiczenie wykonuje Uczestnik w obecności Instruktora oraz na jego wyraźne polecenie.
 • Instruktor – osoba prowadząca i nadzorująca realizację Usługi w imieniu SJS.
 • Kalendarz – znajdujący się na Stronie Internetowej wykaz dostępnych terminów realizacji Vouchera.
 • Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, który składa Zamówienie i dokonuje zakupu Vouchera za pośrednictwem Strony Internetowej.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień na Stronie Internetowej oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej i podanym przez Użytkownika hasłem.
 • Miejsce realizacji Usług – umożliwiający jazdę pojazdem obiekt szkoleniowo-eventowy lub jego wydzielony obszar, na którym świadczone są Usługi.
 • Pośrednik – podmiot uprawniony do wykonywania działań w zakresie usług płatniczych.
 • Pracownik SJS – osoba działająca w imieniu SJS i nadzorująca wykonanie Usługi.
 • Program – program szkolenia lub program imprezy integracyjnej oraz każdy inny program stworzony przez SJS na potrzeby realizacji Usług.
 • Próba Sprawnościowa – przejazd wyznaczonym odcinkiem toru wraz z trasą dojazdową. Próbę sprawnościową wykonuje Uczestnik w obecności Instruktora oraz na jego wyraźne polecenie.
 • Przejazd jako pasażer – przejazd Uczestnika wybranym pojazdem prowadzonym przez Instruktora na siedzeniu pasażera, zgodnie z opisem oferty dostępnym na Stronie Internetowej. Z przejazdu jako pasażer skorzystać mogą wyłącznie osoby od 5 roku życia, których stan zdrowia i ogólna kondycja psychofizyczna na to pozwalają.
 • Przejazd za kierownicą – przejazd Uczestnika wybranym pojazdem za kierownicą w towarzystwie Instruktora na siedzeniu pasażera, zgodnie z opisem oferty dostępnym na Stronie Internetowej. Z przejazdu za kierownicą skorzystać mogą wyłącznie osoby posiadające ważne uprawnienie do kierowania pojazdem danej kategorii, których stan zdrowia i ogólna kondycja psychofizyczna na to pozwalają.
 • Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • SJS – oznacza spółkę SJS S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000333645, NIP: 9451931797, REGON: 357740163, kapitał zakładowy: 400 000,00 zł, e-mail: buro@sjs.pl.
 • Strona lub Strony – oznacza SJS oraz odpowiednio, w zależności od kontekstu, Użytkownika, Klienta lub Uczestnika.
 • Strona Internetowa – oznacza niniejszy serwis pod adresem: sklep.sjs.pl.
 • Szkolenie – prowadzone przez Pracownika SJS i Instruktora szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy, którego szczegółowy opis dostępny jest na Stronie Internetowej. Ze Szkolenia skorzystać mogą wyłącznie osoby posiadające ważne uprawnienie do kierowania pojazdem danego typu używanym podczas Szkolenia, których stan zdrowia i ogólna kondycja psychofizyczna na to pozwalają.
 • Uczestnik – oznacza osobę fizyczną uprawnioną do skorzystania z Usługi. Uczestnikiem może być Klient, jeżeli realizacja Vouchera następuje na jego rzecz.
 • Umowa – umowa sprzedaży Vouchera zawierana na odległość pomiędzy Klientem a SJS przy użyciu Strony Internetowej. Treść Umowy jest oparta o opis Usługi oraz postanowienia Regulaminu.
 • Usługa – usługa świadczona przez SJS na rzecz Uczestnika na zasadach opisanych w Regulaminie, obejmująca: Przejazd za kierownicą, Przejazd jako pasażer lub Szkolenie.
 • Usługa sezonowa – typ Usługi, który ze względu na swoją specyfikę (np. wybrany pojazd) jest możliwy do zrealizowania wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, w szczególności w okresie od kwietnia do października.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, korzystający ze Strony Internetowej.
 • Voucher – dokument potwierdzający zwarcie Umowy, identyfikowalny za pomocą unikalnego ciągu znaków i określający zakupioną Usługę, uprawniający posiadacza do żądania od SJS jednorazowej realizacji tej Usługi w Miejscu realizacji Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, w okresie 12 miesięcy od daty Umowy.
 • Zamówienie – oświadczenie Klienta wyrażające wolę zawarcia Umowy za pośrednictwem Strony Internetowej.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Stron związane z Usługami świadczonymi przez SJS, w tym usługami świadczonymi droga elektroniczną, korzystaniem ze Strony Internetowej, zawieraniem Umowy, realizacją Voucherów, dokonywaniem płatności, odpowiedzialnością, procesem reklamacyjnym i innymi zagadnieniami opisanymi w Regulaminie.

2.2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie Internetowej w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i drukowanie za pomocą systemu informatycznego, z którego korzysta Użytkownik. Kontynuując korzystanie ze Strony internetowej Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej i oferowanych na niej Usług w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2.4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony Internetowej obejmują:

a)urządzenie końcowe (m.in. komputer, tablet, smartfon) posiadające dostęp do sieci Internet;

b)wersję przeglądarki internetowej obsługiwaną przez Stronę Internetową (m.in. Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge);

c)w przypadku zakładania Konta Użytkownika – także adres poczty elektronicznej.

2.5. Przeglądanie treści Strony Internetowej jest wolne od opłat. SJS może w dowolnym czasie wprowadzić dodatkowe odpłatne świadczenia.

2.6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Użytkownik ma zakaz:

a) Dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, treści dyskryminujących lub nawołujących do nienawiści (np. na tle rasowym, etnicznym lub religijnym), a także treści naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne.

b) Podejmowania jakichkolwiek działań, które powodowałyby zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów informatycznych SJS lub innych podmiotów, które biorą bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, powodują obchodzenie zabezpieczeń, instalowanie złośliwego oprogramowania, zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W przypadku naruszenia tego zakazu, SJS ma prawo dochodzić od Użytkownika roszczeń w celu pokrycia kosztów naprawy lub usunięcia szkód w systemach informatycznych, wywołanych przez te działania.

3. REJESTRACJA

3.1. Usługa tworzenia Konta Użytkownika jest przeznaczona wyłącznie dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2. SJS nie pobiera opłat za utworzenie Konta Użytkownika.

3.3. Utworzenie Konta Użytkownika jest dokonywane przez poprawne uzupełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej oraz złożenie niezbędnych oświadczeń w zakresie akceptacji postanowień Regulaminu, zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Dla dokonania rejestracji konieczne jest podanie danych osobowych w polach oznaczonych gwiazdką (*).

3.4. SJS może odmówić utworzenia Konta Użytkownika, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Strony Internetowej, a także zablokować lub usunąć istniejące Konto Użytkownika, jeżeli SJS poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że korzystanie z Konta Użytkownika odbywa się w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy SJS.

3.5. Użytkownik wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a)podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

b)posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3.6. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec SJS i będzie wykorzystywany do korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

3.7. Z Konta Użytkownika może korzystać wyłącznie Użytkownik i czynić to do celów własnych. Użytkownik, który utworzył Konto Użytkownika powinien zabezpieczyć dane do logowania wglądem osób trzecich oraz ich nieuprawnionym dostępem do Konta Użytkownika.

4. ZAWARCIE UMOWY

4.1.Posiadanie Konta Użytkownika nie jest konieczne do zakupu Vouchera.

4.2. Po wybraniu widocznej na Stronie Internetowej Usługi, metody dostawy Vouchera oraz sposobu zapłaty, w celu złożenia Zamówienia na tę Usługę, Klient klika przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Powyższe skutkuje złożeniem przez Klienta oferty zawarcia Umowy dotyczącej wybranej Usługi oraz potwierdzeniem preferowanej przez Klienta metody dostawy Vouchera i sposobu zapłaty.

4.3. Przy składaniu Zamówienia Klient zobowiązany jest potwierdzić, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że zapoznał się postanowieniami Regulaminu i zasadami przetwarzania danych osobowych.

4.4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Klient zapoznał się z opisem wybranej Usługi zamieszczonym bezpośrednio na Stronie Internetowej oraz, w niektórych przypadkach, na innych stronach, do których opis Usługi odnosił za pomocą hiperłączy.

4.5. Zakupu Vouchera za pośrednictwem Strony Internetowej mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli okaże się, że zakupu Vouchera dokonała osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, SJS ma prawo do odmowy wykonania Usługi, a ważność Umowy jest uzależniona od niezwłocznego potwierdzenia Umowy przez przedstawiciela ustawowego Klienta.

4.6. Składając Zamówienie Klient ma możliwość wyrażenia zgody na różne formy marketingu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

4.7. SJS potwierdza otrzymanie Zamówienia w formie komunikatu mailowego wysyłanego na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Zawarcie Umowy następuje z chwilą wysłania komunikatu mailowego do Klienta.

4.8. Składając Zamówienie Klient przyjmuje do wiadomości, że:

a) skorzystać z Usług mogą jedynie osoby, których wiek, stan zdrowia oraz ogólna kondycja psychofizyczna w dniu realizacji Usługi na pozwalają, a ponadto, w odniesieniu do niektórych Usług, które posiadają ważne uprawnienia do kierowania pojazdami danego typu;

b)realizacja Usług odbywa się wyłącznie na wybranych torach w ustalonych z SJS terminach, z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

4.9. Jeżeli ze względu na niespełnianie wymagań do realizacji Usługi Uczestnik nie będzie mógł z niej skorzystać (np. brak ważnego uprawnienia do kierowania pojazdem danego typu, stan nietrzeźwości, zachowanie wskazujące na bycie pod wpływem środków odurzających), SJS ma prawo odmówić realizacji Usługi, a Uczestnikowi, ani Klientowi nie przysługują wówczas roszczenia względem SJS związane z niewykonaniem Usługi lub o zwrot ceny zakupu Vouchera.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Koszty zakupu Voucherów widoczne na Stronie internetowej są podawane w kwotach brutto i wyrażone w polskich złotych.

5.2. W przypadku Voucherów w postaci papierowej, kwota wskazana na Voucherze nie uwzględnia kosztów dostawy Vouchera do Klienta, o których to kosztach Klient zostanie powiadomiony w wyświetlonym na ekranie podsumowaniu, przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia. Koszt dostawy Vouchera w postaci papierowej zależy od wybranej przed Klienta opcji dostawy. Dodatkowe koszty związane z dostawą nie dotyczą wersji elektronicznej Vouchera.

5.3. Klient może dokonać płatności za pomocą wybranej metody spośród widocznych na Stronie Internetowej, w tym:

a)poprzez system płatności Pośrednika, w tym za pomocą kart płatniczych i e-przelewów;

b)w drodze przelewu bankowego na wskazany przez SJS rachunek;

c)poprzez płatność przy odbiorze Vouchera w Biurze SJS;

d)płatność z góry u Pracownika SJS w Miejscu realizacji Usługi.

5.4. Zawierając Umowę Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny za wybrany Voucher.

5.5. Płatności przelewem bankowym należy dokonać w terminie 5 dni od daty Zamówienia. Jeżeli w tym terminie płatność nie zostanie zaksięgowana po stronie SJS lub Klient nie dokona płatności osobiście w Biurze SJS, uznaje się, że Klient odstąpił od Umowy. Zamówienie zostanie wówczas automatycznie anulowane.

5.6. Płatności przelewem bankowym można dokonać wyłącznie w przypadku, gdy do daty realizacji Vouchera pozostało nie mniej niż 7 dni.

5.7. Dokonując płatności przy użyciu usług Pośrednika, Klient powinien się upewnić, że posiada kartę płatniczą lub rachunek bankowy w jednej z instytucji finansowych obsługiwanych przez danego Pośrednika, a także wystarczającą ilość środków na koncie.

6.VOUCHER

6.1. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.

6.2. Voucher nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient skutecznie odstąpił od Umowy przed wykorzystaniem Vouchera (rezerwacją terminu Usługi). Wówczas SJS w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy, zwróci Klientowi cenę Vouchera. Zwrot nie obejmuje kosztów ewentualnej dostawy Vouchera w postaci fizycznej.

6.3. Voucher jest dostarczany do Klienta po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym SJS, według wyboru Klienta w jeden z następujących sposobów:

a)elektronicznie na adres mailowy wskazany w Zamówieniu;

b)za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na podany w Zamówieniu adres;

c)odbiór osobisty Vouchera w Biurze SJS w dni robocze w godzinach 10.00 – 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

6.4. W przypadku wyboru wysyłki kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłka następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności przez SJS. SJS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu Vouchera spowodowane opóźnieniami po stronie dostawcy.

6.5. Jeżeli Klient nie odbierze Vouchera doręczonego na wskazany w Zamówieniu adres, ponowna wysyłka jest możliwa po ponownym uiszczeniu przez Klienta kosztów przesyłki.

6.6. Za wyraźną zgodą SJS możliwa jest wymiana Vouchera na inny w tej samej bądź wyższej cenie, zgodnie z aktualną ofertą SJS widoczną na Stronie Internetowej lub zakomunikowaną Klientowi w innej formie. Wymiana Vouchera jest skuteczna z chwilą potwierdzenia wymiany przez SJS, przy czym w razie wymiany na droższy Voucher, wymiana jest skuteczna nie wcześniej niż z chwilą zaksięgowania brakującej części ceny na rachunku SJS.

7.REALIZACJA VOUCHERA I USŁUG

7.1. Rezerwacja terminu realizacji Usługi następuje przy użyciu funkcji Kalendarza dostępnego na Stronie Internetowej.

7.2. Rezerwację terminu Usługi należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed wybranym terminem dostępnym w Kalendarzu, o ile termin ten mieści się w okresie ważności Vouchera. W przypadku dokonania rezerwacji terminu z krótszym wyprzedzeniem, SJS ma prawo do odmowy realizacji Vouchera we wskazanym terminie.

7.3. Podczas Rezerwacji należy podać następujące dane:

a)imię i nazwisko Uczestnika;

b)dane kontaktowe Uczestnika (adres e-mail, numer kontaktowy);

c)kod Vouchera;

d)Miejsce realizacji Usług i termin planowanej realizacji Usług (spośród miejsc i terminów dostępnych w Kalendarzu);

7.4. Przez dokonanie Rezerwacji Uczestnik potwierdza, że jego wiek, stan zdrowia oraz ogólna kondycja psychofizyczna pozwalają na skorzystanie z Usługi oraz że posiada ważne uprawnienia do kierowania pojazdami danego typu, jeżeli w ramach Usługi Uczestnik będzie prowadził pojazd.

7.5. SJS potwierdza Rezerwację Usługi w formie mailowej na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

7.6. Voucher umożliwia jednorazową realizację Usługi opisanej na Voucherze w okresie 12 miesięcy od daty Umowy. Realizacja Usługi możliwa jest wyłącznie w terminach i Miejscach realizacji Usług wskazanych w Kalendarzu, przy czym Usługi obejmujące Przejazdy jako kierowca lub Przejazdy jako pasażer realizowane są, co do zasady, jako Usługi sezonowe.

7.7. Klient/Uczestnik zobowiązany jest samodzielnie sprawdzić dostępne terminy realizacji Usługi w Kalendarzu pod kątem swoich możliwości i dyspozycyjności przed dokonaniem zakupu Vouchera oraz przed Rezerwacją. Terminy widoczne w Kalendarzu mogą w każdej chwili ulec zmianie.

7.8. SJS nie gwarantuje, że terminy widoczne w Kalendarzu będą odpowiednie dla każdego. Dlatego rekomenduje się, aby nie odkładać dokonywania Rezerwacji na okres krótszy niż 1 miesiąc przed upływem terminu ważności Vouchera.

7.9. O ile nie wynika to z przyczyn leżących wyłącznie po stronie SJS, niezrealizowanie Vouchera w okresie jego ważności oznacza wygaśnięcie Vouchera oraz praw Klienta i Uczestnika wynikających z Umowy. W powyższej sytuacji Klientowi ani Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia względem SJS związane z realizacją Umowy i Usług.

7.10. Jeżeli Klient lub Uczestnik z przyczyn leżących po jego stronie nie ma możliwości realizacji Vouchera stosownie do wskazanych w Kalendarzu dat, nie przysługuje mu roszczenie względem SJS związane z realizacją Umowy i Usług, w tym o przedłużenie ważności Vouchera.

7.11. Przejazdy niektórymi pojazdami, w szczególności samochodami sportowymi Lamborghini Huracan, Ferrari 458 Italia, Porsche 911, KTM X-Bow, Ford Focus RS, Ford Mustang GT, Mercedes AMG A45, BMW M2, Subaru BRZ, McLaren, są uzależnione od sprzyjających warunków pogodowych. Jazda może zostać odwołana przez SJS w każdym momencie, jeśli Instruktor SJS stwierdzi, że warunki pogodowe lub umiejętności Uczestnika są niewłaściwe albo zagrażają życiu lub zdrowiu.

7.12. Klient jest uprawniony do dwukrotnej zmiany terminu realizacji Usługi bez ponoszenia dodatkowych kosztów, pod warunkiem uzyskania zgody SJS, która będzie uzależniona od techniczno-organizacyjnych możliwości wykonania Usługi w innym terminie. W celu zmiany terminu Uczestnik zobowiązany jest do skontaktowania się z SJS nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem.

7.13. SJS może bez podawania przyczyny odmówić wykonania dalszych zmian terminu Usługi (tj. trzeciej i kolejnych), a także zmian zgłoszonych na mniej niż 7 dni przed ustalonym terminem Usługi. Wówczas Klientowi ani Uczestnikowi nie przysługują roszczenia względem SJS związane z realizacją Umowy i Usług.

7.14. Uczestnik zobowiązany jest stawić się w Miejscu realizacji Usługi punktualnie. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut lub niestawienia się Uczestnika we wskazanym miejscu i terminie, uznaje się, że Usługa została odwołana, a Klientowi ani Uczestnikowi nie przysługują roszczenia względem SJS związane z realizacją Umowy i Usług.

7.15. Bezpośrednio przed realizacją Usługi Uczestnik zobowiązany jest okazać:

a) dowód osobisty;

b) Voucher uprawniający do realizacji Usługi lub jego unikalny kod;

c) zgodę opiekuna prawnego w przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia;

d) ważne prawo jazdy kategorii B – w przypadku Przejazdu jako kierowca lub udziału w Szkoleniu;

7.16. SJS nie ma obowiązku akceptacji dokumentu prawa jazdy wydanego przez organy innego państwa niż Rzeczypospolita Polska. W przypadku dokumentu wydanego przez organy innego państwa, akceptacja SJS jest uzależniona od możliwości odczytania treści dokumentu przez Pracownika SJS. SJS nie gwarantuje, że Pracownik SJS będzie w stanie odczytać treść jakiegokolwiek zagranicznego dokumentu prawa jazdy. Brak możliwości weryfikacji dokumentu prawa jazdy uprawnia SJS do odmowy realizacji Usługi, a Klientowi ani Uczestnikowi nie przysługują roszczenia względem SJS związane z realizacją Umowy i Usług.

7.17. Przedstawiciele SJS oraz osoby przez niego zaproszone mają prawo wstępu na Miejsce realizacji Usług.

7.18. Uczestnik nie może umieszczać w Miejscu realizacji Usług ani na pojazdach używanych do realizacji Usług jakichkolwiek materiałów promocyjnych i reklamowych, bez uprzedniej zgody Pracownika SJS. Bez uprzedniej zgody SJS, zakazuje się także wykonywania filmów i zdjęć w trakcie realizacji Usług oraz ich późniejszego wykorzystywania i rozpowszechniania. SJS może ustalić zasady wykonywania, wykorzystywania i rozpowszechniania zdjęć i filmów (np. uzależnić publikację od wprowadzenia określonych przez SJS zmian).

7.19. SJS zastrzega możliwość pojawienia się nieistotnych różnic pomiędzy opisem Usługi, a faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie godzin realizacji, miejsc poszczególnych prób i ćwiczeń oraz typów i kolorów pojazdów.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

8.1. Stan zdrowia Uczestnika i jego ogólna kondycja psychofizyczna muszą pozwalać na realizację Usługi. W przeciwnym wypadku SJS może odmówić realizacji Usługi, a Klientowi ani Uczestnikowi nie przysługują roszczenia względem SJS związane z realizacją Umowy i Usług.

8.2. Przed rozpoczęciem realizacji Usługi Uczestnik zobowiązany jest do:

a)zapoznania się z regulaminami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Miejscu realizacji Usług oraz zasadami użytkowania sprzętu zapewnionego przez SJS;

b)złożenia oświadczenia w sprawie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, o ile nie uczynił tego na wcześniejszym etapie (np. podczas zakupu Vouchera lub dokonywania Rezerwacji). Jeżeli Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, potwierdzenie w imieniu Uczestnika składa jego przedstawiciel ustawowy;

c)złożenia oświadczenia w sprawie trzeźwości w trakcie realizacji Usług.

8.3. Podczas wykonywania Usługi Uczestnik ma bezwzględny obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, wskazówek i poleceń Pracowników SJS oraz Instruktorów, a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa i regulaminów obowiązujących w Miejscu realizacji Usług.

8.4. SJS przysługuje prawo do odmowy wykonania Usługi lub przerwania wykonywania Usługi, jeżeli Uczestnik odmawia wykonania obowiązków opisanych w pkt 8.2, nie stosuje się do instrukcji, zaleceń i wytycznych, o których mowa w pkt 8.3, jego stan wskazuje na bycie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, lub nie okazuje dokumentów, o których mowa w pkt. 7.15, a także w przypadku, gdy Instruktor SJS stwierdzi, że warunki pogodowe lub umiejętności Uczestnika są niewłaściwe albo zagrażają życiu lub zdrowiu, zgodnie z pkt. 7.11. W takim przypadku Klientowi ani Uczestnikowi nie przysługują roszczenia względem SJS związane z realizacją Umowy i Usług.

8.5. W trakcie realizacji Usługi zabrania się przebywania na obiekcie osób do lat 16 bez opieki osób pełnoletnich.

8.6. Instruktor oraz Pracownicy SJS mają prawo odmówić wejścia lub usunąć z Miejsca realizacji Usług każdą osobę, która nie stosuje się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa i regulaminów, przeszkadza, jest agresywna lub jej stan wskazuje na bycie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zagraża sobie lub osobom trzecim, uporczywie nie reaguje na uwagi Instruktorów lub Pracowników SJS. Jeżeli taką osobą jest Klient lub Uczestnik, nie przysługują mu wówczas roszczenia względem SJS związane z realizacją Umowy i Usług.

8.7. SJS jest uprawniony bez negatywnych konsekwencji do zmiany terminu lub odwołania Rezerwacji lub Usługi, w przypadku:

a)nieodpowiednich warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie Usługi lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia lub zdrowia Uczestnika, Instruktorów, Pracowników SJS lub osób trzecich,

b)awarii pojazdu zapewnionego przez SJS, który miał służyć do realizacji Usługi,

c)zaistnienia siły wyższej.

8.8. W sytuacji opisanej w pkt 8.7, SJS wraz z Uczestnikiem uzgodnią nowy termin realizacji Usługi albo zamianę pojazdu w sytuacji opisanej w pkt. 8.7. lit c) powyżej.

8.9. Uczestnik, który na potrzeby realizacji Usług będzie korzystał z pojazdu nie zapewnionego przez SJS, zobowiązany jest dostarczyć pojazd w pełni sprawny technicznie i przystosowany do warunków Usługi. SJS nie ponosi odpowiedzialności za awarie takiego pojazdu oraz ewentualną niemożność realizacji lub kontynuacji Usługi z tej przyczyny.

8.10. SJS może przerwać Usługę, jeśli Uczestnik naruszy Regulamin lub wystąpi jakakolwiek sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu osób (Uczestników, Instruktorów, Pracowników SJS, osób trzecich) lub bezpieczeństwu używanego sprzętu.

8.11. SJS zastrzega sobie prawo zmiany godzin rozpoczęcia lub zakończenia realizacji Usługi, w szczególności dla zapewnienia należytego bezpieczeństwa na terenie Miejsca realizacji Usług. O zmianach godzin SJS powiadomi Uczestnika co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem Usługi.

8.12. W trakcie realizacji Usługi Uczestnik jest zobowiązany poruszać się po Miejscu realizacji Usług z włączonymi światłami mijania oraz w zapiętych pasach bezpieczeństwa.

8.13. Uczestnikowi nie wolno trenować i ćwiczyć poza modułem szkoleniowym prowadzonym aktualnie przez Instruktora.

8.14. Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych z doskonalenia techniki jazdy, zaleca się wypakowanie bagażu, gaśnic oraz zdemontowanie anten CB Radia.

8.15. W Miejscu realizacji Usług obowiązują przepisy ruchu drogowego. Prędkość poruszania się na drogach dojazdowych do ćwiczeń nie może przekraczać 40km/h, a w strefie PIT-STOP – 20km/h. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania ćwiczeń szkoleniowych z prędkościami nie większymi niż podane przez Instruktora prowadzącego ćwiczenie.

8.16. W trakcie Prób Sprawnościowych Uczestnik jest zawsze zobowiązany do prowadzenia pojazdu z prędkością zapewniającą pełną nad nim kontrolę. Prędkość ta musi być odpowiednio dopasowana do rodzaju drogi, widoczności oraz warunków pogodowych w czasie jazdy, a także musi być dostosowana do personalnych umiejętności Uczestnika, który prowadzi pojazd.

8.17. Jakiekolwiek uszkodzenie pojazdu musi być natychmiast zgłoszone Instruktorowi i Pracownikom SJS.

8.18. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, SJS nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli zostało ono spowodowane:

a)działaniem lub zaniechaniem Klienta, Uczestnika lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności,

b)niesprawnością lub niewydolnością techniczną pojazdu używanego przez Uczestnika, a nie zapewnionego przez SJS na potrzeby realizacji Usługi (np. prywatnego pojazdu Uczestnika),

c)siłą wyższą.

8.19. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem SJS, w szczególności wynikającą ze zniszczenia, uszkodzenia lub utraty powierzonego pojazdu, według następujących zasad:

8.20. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (np. celowe najechanie na inny pojazd, rażące niedostosowanie prędkości do panujących warunków pogodowych, itp.).

8.21. W pozostałych przypadkach wyrządzenia szkody, Uczestnik odpowiada do wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie więcej niż do kwoty 10 000,00 zł.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. W każdym wypadku, w ciągu 14 dni od otrzymania Vouchera, jeżeli termin jego realizacji nie został jeszcze zarezerwowany, Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy rezygnując tym samym z realizacji Vouchera bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć na formularzu dostarczanym wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy.

9.2. Klient będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy z chwilą dokonania Rezerwacji. Od zarezerwowanej Usługi prawo odstąpienia nie przysługuje.

9.3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy przesłać w formie pisemnej na adres Biura SJS lub pocztą elektroniczną na adres biuro@sjs.pl.

9.4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą, a SJS niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwraca dokonane płatności związane bezpośrednio z nabytym Voucherem, z wyłączeniem kosztów jego doręczenia. SJS dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto na potrzeby płatności, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

9.5. Z chwilą odstąpienia od Umowy Voucher wygasa.

9.6. SJS zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy, jeżeli realizacja Vouchera z przyczyn niezależnych od SJS okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami. Wówczas Klientowi zwracana jest cała uiszczona kwota, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez SJS inną ofertę.

9.7. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się odpowiednio do jednoosobowego przedsiębiorcy zawierającego Umowę bezpośrednio w związku z jego działalnością gospodarczą, jeżeli nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.1. Reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług przez SJS należy kierować w drodze pisemnej na adres Biura SJS (ul. Wł. Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków) lub w formie elektronicznej na adres biuro@sjs.pl z dopiskiem „Reklamacja”.

10.2. Przesłanie reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od SJS odpowiedzi również w formie elektronicznej, chyba że Użytkownik dokona zastrzeżenia w treści reklamacji, iż oczekuje odpowiedzi na piśmie.

10.3. Reklamacja powinna zwierać dane Klienta oraz dane Uczestnika umożliwiające jego identyfikację, w szczególności imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail użyty przy zakupie Vouchera, kod Vouchera, a także zwięzły opis sytuacji, w związku z którą składana jest reklamacja.

10.4. SJS zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w drodze wiadomości mailowej, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od SJS lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, Klientów i Uczestników jest SJS.

11.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej tutaj: https://sklep.sjs.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

11.3. W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami pisemnie pod adresem Biura SJS (ul. Władysława Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków) lub drogą mailową pod adresem: biuro@sjs.pl.

12. ZMIANA REGULAMINU

12.1. SJS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu w sposób wpływający na prawa lub obowiązki Użytkownika, Klienta lub Uczestnika jest możliwa wyłącznie z ważnych przyczyn, to jest w szczególności:

a)zmiany przepisów mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,

b)podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, w tym obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji;

c)zmiany zakresu, formy lub zasad świadczenia Usług lub realizacji Voucherów, np. poprzez usunięcie lub dodanie nowych rodzajów Usług, modyfikację, wprowadzenie nowych lub wycofanie przez SJS dotychczasowych funkcjonalności lub Usług objętych Regulaminem;

d)konieczności przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ochroną Strony Internetowej, w tym przed oszustami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

12.2. SJS informuje o zmianach Regulaminu przesyłając stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej.

12.3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów, w tym realizowanych na ich podstawach Usług, zawartych przed zmianą Regulaminu, chyba że z komunikatu dotyczącego zmiany wynika co innego.

12.4. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia wskazanego w komunikacie, nie wcześniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania komunikatu. Użytkownik, Klient lub Uczestnik może wypowiedzieć Umowę po otrzymaniu komunikatu ze skutkiem na dzień poprzedzający wejście w życie nowego Regulaminu. Niezłożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

12.5. SJS zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez konieczności zachowania trybu przewidzianego w niniejszym punkcie, jeżeli zmiana jest nieistotna i nie wpływa na prawa i obowiązki Użytkownika, Klienta lub Uczestnika, w szczególności gdy wynika to z konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo nieistotnego uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku zwykłej wykładni.

13POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

13.1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

13.2. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

13.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

13.4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z SJS.

13.5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z SJS korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

13.6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl.

14PRZERWY TECHNICZNE

14.1. SJS nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony Internetowej spowodowany czynnikami niezależnymi od SJS oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

14.2. SJS zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Strony Internetowej spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Strony Internetowej. Jednocześnie SJS dołoży starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Strona Internetowa, w tym cała jej zawartość, stanowią własność SJS.

15.2. SJS nie udziela Użytkownikom jakichkolwiek gwarancji, że Strona Internetowa będzie wolna od wad. W przypadku wystąpienia awarii, SJS będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.

15.3. SJS nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Strony Internetowej wywołane działaniami siły wyższej, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Użytkowników.

15.4. Nazwa i logo SJS są znakami towarowymi SJS i mogą być wykorzystywane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą SJS pod rygorem nieważności.

15.5. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z opracowań Strony Internetowej w całości lub w części, w tym jej designu, struktury, kontentu, elementów graficznych, itp., jest zabronione i stanowi istotne naruszenie majątkowych prawa autorskich SJS.

15.6. Szczegółowy opis oferowanych Usług znajduje się na Stronie Internetowej. W niektórych przypadkach dodatkowe opisy Usług mogą znajdować się na partnerskich stronach internetowych, do których prowadzą odpowiednie hiperłącza dostępne na Stronie Internetowej.

15.7. Zamieszczone materiały promocyjne i opisy dotyczące poszczególnych modeli pojazdów mają charakter przykładowy i mogą odbiegać od faktycznie realizowanych Usług, w szczególności w zakresie kolorów oraz danych technicznych poszczególnych pojazdów.

15.8. SJS ma prawo do rejestrowania dźwięku i obrazu z realizacji Usług, a następnie do dalszego dowolnego przetwarzania i udostępniania wspomnianej rejestracji podmiotom trzecim, z wyłączeniem wizerunku Uczestnika oraz osób towarzyszących przy realizacji Usług, chyba że Uczestnik lub osoby towarzyszące udzielą zgody na wykorzystanie wizerunku.

15.9. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy SJS, a Użytkownikiem, Klientem lub Uczestnikiem, strony zobowiązują się dołożyć wszelkiej staranności w celu ich polubownego rozwiązania. W przypadków sporów z Konsumentami, sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd powszechny, którego właściwość ustalana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W pozostałych przypadkach sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę SJS.

15.10. Dla stosowania i wykładni Umów, realizacji Usług oraz w innych sprawach objętych Regulaminem i działalnością SJS, stosuje się prawo polskie.

15.11. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

15.12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

W ciągu 14 dni od zawarcia Umowy możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: biuro@sjs.pl lub listownie na adres: ul. Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

 

UWAGA!

Tracisz prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli doszło do Rezerwacji Usługi.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

SJS S.A

Żeleńskiego 103

31-353 Kraków

 

 

Ja __________________________ niniejszym odstępuję od umowy zakupu Vouchera nr _______________ nabytego w dniu _________________.

 

Podpis:

Dane kontaktowe:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium