Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Regulamin
REGULAMIN „SKLEPU SJS”
Warunkiem skorzystania z usług Prezenty SJS jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego regulaminu.
DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
SJS S.A. – spółka akcyjna , z siedzibą w Krakowie 31-353, przy ul. Wł. Żeleńskiego 103 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000333645, która działając w imieniu własnym i na własny rachunek realizuje PREZENT na rzecz KLIENTA.
Biuro SJS S.A. – biuro w Krakowie, przy ul. Wł. Żeleńskiego 103 , telefon +48 (12) 410-00-81, w którym OBDAROWANY między innymi dokonuje telefonicznego zgłoszenia VOUCHERA i ustala termin oraz szczegóły dotyczące realizacji PREZENTU SJS.
Moduł Prezenty SJS - moduł internetowy umożliwiający Kupującemu dokonanie zamówienia oraz transakcji zakupu wybranego prezentu znajdujący się pod adresem www.sklep.sjs.pl
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu PREZENTU SJS dla Obdarowanego, w którego imieniu działa.
Voucher – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do otrzymania PREZENTU SJS określonego w tym dokumencie,
Kod Vouchera – jest to ciąg znaków (cyfr i liter), który identyfikuje zamówienie konkretnego PREZENTU SJS,
Obdarowany – osoba, która po dokonaniu rezerwacji i okazaniu VOUCHERU jest uprawniona do skorzystania z zamówionego PREZENTU SJS, określonego w tym dokumencie,
Prezent SJS – usługa zakupiona w SJS S.A. oraz wykonana przez SJS S.A.,
Realizacja Prezentu – wykonanie zamówionej przez KLIENTA usługi (PREZENTU SJS) na rzecz OBDAROWANEGO,
Instruktor SJS – osoba lub osoby prowadzące i nadzorujące realizację prezentu, w szczególności ubrane w odzież firmową SJS S.A jak również osoby nie dysponujące taką odzieżą, występujące w imieniu SJS S.A.
PayU - firma zajmująca się realizacją płatności, za pomocą kart kredytowych i e-przelewów, w procesie zakupu PREZENTU SJS
Umowa - umowa zawierana pomiędzy SJS S.A. i Kupującym w wyniku zakupu prezentu.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin dotyczy procesu zakupu Prezentów SJS za pośrednictwem strony www.sklep.sjs.pl, telefonicznie, mailowo oraz osobiście i dokonywania za nie płatności za pomocą kart kredytowych, e-przelewów i przelewów tradycyjnych jak również realizacji zakupionych prezentów oferowanych przez SJS S.A.
1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
1.1. ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych,
1.2. ustawy z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. 22/2000 poz. 271 z póź. zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość,
1.3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 16/1964 poz. 93 z późniejszymi zmianami) Kodeks Cywilny.
2. SJS S.A. przyjmuje, że każdy Klient we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym. W związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego Prezentu SJS ponosi tylko i wyłącznie Klient.
3. SJS S.A. przyjmuje, że każdy Klient upewnił się, iż w przypadku Prezentów SJS, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej Obdarowanego, że ten ostatni może skorzystać z wybranego Prezentu SJS. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia lub ogólna kondycja psychofizyczna Obdarowanego na to nie pozwalają to ani Obdarowanemu ani Klientowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty, w stosunku do SJS S.A.
II. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zakupu Prezentu SJS za pośrednictwem modułu Prezenty SJS mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Zakup Prezentu SJS za pośrednictwem modułu Prezenty SJS jest zawarciem Umowy pomiędzy SJS S.A. a Uczestnikiem, w imieniu którego działa Kupujący i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem dokonania zamówienia Prezentu SJS jest zalogowanie się w systemie Prezenty na stronie www.sklep.sjs.pl oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
4. Zamówienie Prezentu SJS następuje również poprzez wysłanie maila na adres: biuro@sjs.pl w którym Klient wpisuje rodzaj Prezentu oraz jeśli ma być wystawiona Faktura VAT dane firmy. Klient otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.
5. Możliwe jest również dokonanie zamówienia Prezentu przez telefon, w takiej sytuacji niniejszy regulamin również jest wiążący, o czym Klient każdorazowo jest informowany w mailu potwierdzającym dokonanie zamówienia.
6. Za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny. Jest to również jednoznaczne z tym, że Klient zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz akceptuje jego treść.
7. Przekazanie zapłaty za Prezent SJS może nastąpić w następujący sposób:
7.1. Przy wykorzystaniu panelu Prezenty SJS kupujący realizuje płatność za pomocą jednej z dostępnych form płatności tj. karty płatniczej lub e-przelewu.
7.1.1. Płatności za pomocą kart płatniczych i e-przelewów są obsługiwane przez firmę PayU.pl, która jest gwarantem bezpiecznej transakcji.
7.1.2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu, Kupujący ma 24 godziny od momentu założenia rezerwacji na dokonanie płatności. Jeśli w tym czasie płatność nie zostanie dokonana, rezerwacja zostanie automatycznie usunięta.
7.1.3. Dokonując płatności, Klient powinien mieć pewność, że posiada kartę kredytową lub konto w banku obsługiwane przez PayU oraz środki wystarczające do zapłaty za zarezerwowany Prezent SJS.
7.1.4. W przypadku braku możliwości pobrania wymaganej kwoty z rachunku karty kredytowej, lub rachunku bankowego, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
7.2. Przelewem bankowym tradycyjnym
7.2.1. Płatność przelewem tradycyjnym można wybrać tylko w przypadku, gdy do daty realizacji Prezentu SJS pozostało nie mniej niż 20 dni roboczych.
7.2.2. SJS S.A. po otrzymaniu przelewu prześle Kupującemu mailem potwierdzenie zakupu.
7.2.3. Jeżeli w czasie trwania rezerwacji (5 dni) przelew nie zostanie zaksięgowany na koncie SJS S.A. to rezerwacja zostanie automatycznie usunięta i Kupujący nie będzie miał gwarancji zakupu prezentu. Jeśli jednak przelew zostanie zaksięgowany na koncie SJS S.A. po terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia a przed datą realizacji Prezentu SJS i będzie wolne miejsce na wybrany Prezent SJS, to SJS S.A. potwierdzi mailem Kupującemu fakt zakupu Prezentu SJS. Jeżeli nie będzie wolnych miejsc, to SJS S.A. zaproponuje Kupującemu inny wolny termin realizacji Prezentu SJS.
7.3. Płatność za Prezent SJS może nastąpić gotówką jedynie osobiście w biurze SJS S.A.
8. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek SJS S.A. w ING Bank o nr: 41 1050 1445 1000 0090 3140 3042 lub z chwilą wpłacenia jej w biurze SJS S.A.
9. Po otrzymaniu płatności za Prezent SJS, SJS S.A. przekazuje Klientowi Voucher z Kodem Vouchera, który stanowi potwierdzenie dokonania Zakupu.
10. Voucher dla Obdarowanego jest dostarczany do Klienta według jego wyboru w następujący sposób:
10.1. Elektronicznie na etapie zamawiania Prezentu SJS w Module Prezenty SJS,
10.2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w zamówieniu adres. Zwykle wysyłka następuje w ciągu 2 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku SJS S.A., ale jest uzależnione od pracy poczty, za co SJS S.A. nie ponosi odpowiedzialności,
10.3. Kurierem na podany w zamówieniu adres. Zwykle wysyłka następuje w ciągu 2 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku SJS S.A., ale jest uzależnione od pracy przedsiębiorstwa In Post S.A. lub TNT Polska, za co SJS S.A. nie ponosi odpowiedzialności,
10.4. Możliwy jest również odbiór osobisty Vouchera – w biurze SJS S.A. w godzinach 10.00 – 15.00
11. W żadnym wypadku Voucher nie podlega wymianie na pieniądze. Uprawnia on jedynie do realizacji Prezentu SJS z zastrzeżeniem punktu IV – 1.
12. Obdarowany może zrealizować otrzymany Prezent SJS w ciągu 12-stu miesięcy lub przez jeden pełny sezon w wypadku prezentów sezonowych. W tym celu po wręczeniu Obdarowanemu przez Klienta Vouchera musi się on skontaktować telefonicznie lub mailowo odpowiednio wcześniej, przed upływem terminu ważności Vouchera z Biurem SJS S.A., celem dokładnego ustalenia terminu i szczegółów realizacji Prezentu SJS.
13. SJS S.A. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby realizacja Prezentu SJS nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla Obdarowanego, niemniej SJS S.A. nie jest w stanie zagwarantować realizacji Prezentu SJS w konkretnym dniu wskazanym przez Obdarowanego.
14. W celu zmiany terminu realizacji prezentu na inny termin, Obdarowany zobowiązany jest skontaktować się z Biurem SJS S.A. odpowiednio wcześniej, ale nie później niż 7 dni roboczych przed ustalonym terminem. Taką zmianę można dokonać maksymalnie 2 razy. Trzecie odwołanie terminu jest jednoznaczne z rezygnacją z realizacji prezentu i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu ani Klientowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty.
15. Nie zrealizowanie prezentu w ciągu 12-mcy od dnia wystawienia Vouchera oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości realizacji Prezentu SJS przez Obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu ani Klientowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty.
16. Ewentualna Faktura po uprzednim żądaniu jej wystawienia, zostanie wystawiona w przeciągu siedmiu dni licząc od dnia dokonania płatności i zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.
III. REALIZACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Warunkiem realizacji Prezentu, po ustaleniu stosownych szczegółów z Biurem SJS S.A. jest przedstawienie Vouchera przez Obdarowanego w dniu realizacji Prezentu SJS.
2. Przed rozpoczęciem realizacji Prezentu SJS, Obdarowany musi przedstawić ważne Prawo Jazdy i podpisać Oświadczenie wymagane przez SJS S.A..
3. Obdarowany zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa w zakresie korzystania i poruszania się po obiekcie oraz użytkowania sprzętu należącego do SJS S.A.
4. Obdarowany ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń Instruktorów SJS.
5. Instruktor SJS może odmówić lub przerwać realizację Prezentu SJS jeżeli Obdarowany nie stosuje się do jego poleceń, jest agresywny, przeszkadza lub jeżeli znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną Obdarowanego.
6. Nie stawienie się Obdarowanego na miejsce realizacji Prezentu SJS lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 minut może spowodować całkowitą utratę uprawnień do realizacji Prezentu SJS.
7. Instruktor SJS może przerwać realizację Prezentu SJS jeśli nastąpi naruszenie Regulaminu lub sytuacja zagraża bezpieczeństwu Obdarowanego, Instruktora SJS, jakiejkolwiek osoby lub użytego sprzętu.
8. Prezenty w postaci jazd samochodami sportowymi - Lamborghini Huracan, Ferrari 458, Jeep Trackhawk, Porsche 911, KTM X-Bow, Ford Focus RS, Ford Mustang GT, Mercedes AMG A45, BMW M2, Subaru BRZ, Rajdówka Subaru Impreza STi są realizowane w okresie od kwietnia do października w zależności od warunków pogodowych. Jazda może zostać odwołana przez SJS S.A. w każdym momencie jeśli warunki pogodowe będą niewłaściwe.
9. W przypadku Prezentów SJS, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych, SJS S.A. może odmówić realizacji Prezentu SJS, w sytuacji kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu Obdarowanego. Wówczas Obdarowany ustala nowy termin realizacji Prezentu SJS z biurem SJS S.A.
10. W trakcie realizacji Prezentu SJS, zabrania się przebywania na obiekcie osób do lat 16 bez opieki dorosłych.
11. Vouchery SJS realizowane są głównie na Torze Kielce oraz sporadycznie w Łodzi i w Krakowie w dni tygodnia od wtorku do piątku, oraz sporadycznie w terminie sobotnim.
IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. W każdym wypadku, w ciągu 14 dni od otrzymania Vouchera, jeżeli Prezent SJS nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, Klient może odstąpić pisemnie od umowy i zrezygnować z realizacji Prezentu SJS bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym SJS S.A. pisemnie na adres spółki i pod warunkiem zwrotu Vouchera wraz z fakturą wystawioną za dokonanie danej przedpłaty. Wpłacona przedpłata podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów administracyjnych w wysokości 50 zł.
2. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez Klienta od umowy przyjmuje się także, niedokonanie jakiejkolwiek płatności w terminie 5 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia Prezentu SJS lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości lub poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, o ile doszło ono do SJS S.A. przed upływem terminu określonego w pkt. 1.
V. PRAWO SJS S.A. DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. SJS S.A. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Klientem umowy, w sytuacji kiedy realizacja Prezentu SJS okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas Klientowi zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez SJS S.A. inną ofertę.
2. Za przypadki siły wyższej, w szczególności uważane będą sytuacje kiedy nie może dojść do realizacji Prezentu SJS lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od SJS S.A., takich jak: wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.
VI. REKLAMA, MARKETING
1. Klient oraz Obdarowany nie mogą umieszczać na obiekcie ani na pojazdach SJS S.A. komercyjnych materiałów promocyjnych i reklamowych.
2. Filmowanie, robienie zdjęć i ich każdorazowe wykorzystanie wymaga zgody SJS S.A. Na prośbę SJS S.A. materiał foto i video musi zostać przekazany SJS S.A. z uwzględnieniem zapisów Prawa Autorskiego.
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI.
1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwany dalej Administrator) jest: firma SJS S.A. z siedzibą w Krakowie 31-353, ul. Wł. Żeleńskiego 103, NIP: 945-19-31-797
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: SJS S.A., Kraków 31-353, ul. Wł. Żeleńskiego 103 lub email: biuro@sjs.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
4. Administrator przetwarza dane w celu świadczenia usług związanych z realizacją szkoleń, eventów, zawodów, wydarzeń i zakupów w postaci voucherów na nasze oferowane produkty. Przetwarzanie danych osobowych na ww. potrzeby mieści się w zakresie działalności SJS S.A. z siedzibą w Krakowie 31-353, ul. Wł. Żeleńskiego 103, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty i usługi.
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji imprez, szkoleń, eventów, zawodów, wydarzeń i zakupów w postaci voucherów na nasze oferowane produkty.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:
- żądania dostępu do danych osobowych,
- żądania sprostowania danych osobowych,
- żądania usunięcia danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.
8. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednak ich brak może skutkować odmową wykonania usługi.
9. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, które wykonywane jest przez SJS S.A.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji Prezentu SJS, Klient lub Obdarowany zgłasza SJS S.A., w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji Prezentu SJS lub od momentu kiedy miał być zrealizowany.
2. SJS S.A. niezwłocznie podejmuje działania w celu załatwienia reklamacji, w sposób jak najbardziej korzystny dla Klienta.
3. SJS S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności jeżeli w posiadanie Vouchera wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji Prezent SJS traktuje się jako zrealizowany przez Obdarowanego.
4. SJS S.A. zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem Prezentu SJS, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor i typ samochodu itp.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy dla SJS S.A.

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium